บริษัท พีพี ไบโอคลีน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย EM เข้มข้น บำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน

"ปลอดภัยไร้สารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
Biotechnology for Environment
...............................................................
งานบำรุงรักษาสวน 
ใส่ใจในมาตรฐาน เพื่อคุณภาพที่สูงสุด

Tel.086-783-7788,086-750-7788
 Fax:02-157-0423
E-mail: ppbioclean@gmail.com
 
 
กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติข้อมูล
การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕
(ตามบทบัญญัติในมาตรา ๘o แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕)

      กรมควบคุมมลพิษได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘o แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองโดยมีสาระสำคัญคือ

      เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘o ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจดบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น

     จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด

การบังคับใช้
กฎกระทรวงฯ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๗ ก วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้

แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้

      แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้ คือ แหล่งกำเนินมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

อาคารประเภท ก (๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกับทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒oo ห้องนอนขึ้นไป

อาคารประเภท ข (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑oo ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕oo ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๖o ห้อง แต่ไม่ถึง ๒oo ห้อง

(๓) ห้องพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕o ห้องขึ้นไป

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,ooo ตารางเมตรขึ้นไป (๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันของทุกอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,ooo ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,ooo ตารางเมตร

(๑o) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕oo ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕oo ตารางเมตร ฯลฯ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้และมาตรา ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้และมาตรา ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนินมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่

- จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ้งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.๑ และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา ๒ ปี

- จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒.เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓.เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

 บทลงโทษ

บทลงโทษ
มาตรา ๑o๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนินมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘o ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑o๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘o ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑o๗ ผู้ควบคุม หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานที่ตนมีหน้าที่ต้องทำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
http://iwis.pcd.go.th/

บริษัท พีพี ไบโอคลีน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

555/33 หมู่ที่ 11 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทร. 086-783-7788, 086-750-7788 แฟกซ์ 02-157-0423

E-mail: ppbioclean@gmail.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×